green-chameleon-s9CC2SKySJM-unsplash
28.06.2022

Levenscyclusperspectief – de voordelen van een holistische aanpak

De ISO 14001:2015-norm voor milieubeheer vereist dat bedrijven een levenscyclusperspectief hanteren voor hun goederen en diensten. Wat houdt dit in en wat zijn de voordelen?

Levenscyclus perspectief uitgelegd door hand holding virtuele wereld met groene achtergrond, energiebesparing concept, alternatieve en hernieuwbare energie, bescherming en behoud van het milieu , behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Wat is een levenscyclus?

De definitie van levenscyclus is “opeenvolgende en onderling verbonden stadia van een systeem, vanaf de verwerving van grondstoffen of de generatie uit natuurlijke hulpbronnen tot de uiteindelijke verwijdering”.

Neem het voorbeeld van de spijkerbroek. In het algemeen begint de levenscyclus van een product met het winnen van grondstoffen uit natuurlijke hulpbronnen en het opwekken van energie. Vervolgens gaan de materialen en energie naar ontwerp, productie, verpakking, distributie, gebruik, onderhoud en, ten slotte, hergebruik, recycling en definitieve verwijdering.

In de levenscyclusbenadering (Life cycle thinking – LCT) wordt evenveel aandacht besteed aan de ecologische gevolgen van een product, niet alleen tijdens het productieproces op de productielocatie, maar gedurende de gehele levenscyclus. Immers, de grondstoffen, het vervoer, de gebruiksfase of de verwijdering kunnen de belangrijkste drijvende krachten zijn achter de milieueffecten van een product.

Waarom is het levenscyclusperspectief belangrijk?

Het levenscyclusperspectief helpt ons te zien hoe onze keuzes deel uitmaken van een heel systeem van gebeurtenissen. In het bijzonder is het levenscyclusperspectief om twee redenen belangrijk. Ten eerste kan alleen een holistische benadering de stadia met de grootste impact identificeren. Daarom kan alleen deze benadering de reducties maximaliseren door de juiste prioriteiten te stellen. Ten tweede maakt deze benadering het mogelijk te begrijpen hoe de gemaakte keuzes elke fase van de levenscyclus beïnvloeden. Bijgevolg helpt dit te voorkomen dat effecten onbedoeld van de ene fase van de levenscyclus naar de andere worden verschoven.

Wat is een levenscyclusperspectief in ISO 14001:2015?

ISO 14001:2015 vereist geen levenscyclusanalyse. Het is voldoende om zorgvuldig na te denken over de levenscyclusfasen die door de organisatie kunnen worden beheerst of beïnvloed.

Wanneer een organisatie een levenscyclusperspectief toepast op haar producten en diensten, moet zij

  • rekening houden met de levenscyclusfasen van het product of de dienst en inzicht hebben in de mate van controle over de verschillende fasen
  • de levensduur van het product in aanmerking nemen en de mate van invloed van het product op de levenscyclus begrijpen
  • de technologische complexiteit van het product in aanmerking nemen
  • de toeleveringsketen in aanmerking nemen en de invloed van de organisatie op de toeleveringsketen evalueren

Als zodanig zal de organisatie een indicatie hebben van de gebieden waarop zij directe controle of invloed kan uitoefenen. Bijgevolg zal dit de praktische grenzen van de controles en beleidsmaatregelen beïnvloeden. Inderdaad, de organisatie kan die stadia van de levenscyclus aanhouden waarover zij de meeste controle of invloed heeft. Immers, deze bieden de meeste mogelijkheden om het gebruik van hulpbronnen te verminderen en vervuiling of afval te minimaliseren.

Dit is met name nuttig met betrekking tot clausule 4.3 van ISO 14001:2015. Het bevat namelijk de eis om de reikwijdte van het managementsysteem te definiëren over milieuaspecten en -effecten die door de organisatie worden beschreven.

De term wordt ook later in de norm gebruikt (paragrafen 6.1.2 en 8.1), waar het verplicht is om rekening te houden met een levenscyclusperspectief. Bijvoorbeeld bij de planning en toepassing van operationele controles. In het bijzonder kan het aankoopbeleid milieuvriendelijkere keuzes stroomopwaarts aanmoedigen. Of betere informatie over het aanbod van producten en diensten kan downstream-eindgebruikers helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen over verwijdering.

Voordelen van het levenscyclusperspectief

Het is zinvol om in elke fase rekening te houden met de levenscyclusbenadering – dat is goed voor het milieu. Dankzij dit systeem kan een organisatie immers gemakkelijker of beter een of meer duurzame ontwikkelings- of milieudoelstellingen bereiken. Uiteindelijk verbetert dit de bottom line en maakt het uw organisatie aantrekkelijk voor milieubewust talent. Immers, consumenten maken zich steeds meer zorgen over de milieupraktijken van de bedrijven waarvoor zij werken of die de producten maken die zij gebruiken. Als werknemers de keuze krijgen tussen een bedrijf dat zich bewust bekommert om het milieu en een bedrijf dat dat niet doet, zullen zij waarschijnlijk de voorkeur geven aan het eerste. Bovendien zorgt hun actieve betrokkenheid bij verbeteringsprojecten voor betrokkenheid, een gevoel van eigenaarschap en een hogere loyaliteit van de werknemers