Privacybeleid

twee vrouwen kijken naar een laptop scherm

Rechten van de gebruiker

Als gebruiker hebt u het recht om kosteloos informatie te vragen over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen. Indien u meent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Verwijderen van gegevens

Door ons opgeslagen gegevens worden gewist als ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke bewaartermijnen zijn. Indien gegevens niet kunnen worden gewist omdat zij nodig zijn voor wettelijke doeleinden, wordt de verwerking van de gegevens beperkt. In dat geval worden de gegevens geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt.

Recht op bezwaar

De gebruikers van deze website kunnen te allen tijde gebruik maken van hun recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

Algemene opmerkingen

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Wanneer wij het hierna over “klanten” hebben, bedoelen wij de beheerders van de website – in het impressum ook aangeduid als “verantwoordelijke uitgever”.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren. Uw IP-adres wordt maximaal 24 maanden door onze servers bewaard. Dit gebeurt om veiligheidsredenen (de firewallsoftware “Fail2Ban” gebruikt dit om aanvallen op onze serversystemen op betrouwbare wijze af te weren). Na maximaal 24 maanden (of overeenkomstig schriftelijk verzoek) worden de IP’s dienovereenkomstig weer verwijderd.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Nota over de verantwoordelijke instantie

De gegevensbeheerder voor deze website is:

VARIM SPRL
Kaplan-Arnolds-Strasse 7
4700 Eupen

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen en dergelijke) vaststelt.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van de wetgeving inzake gegevensbescherming is de nationale commissaris voor gegevensbescherming van het land waar de klant zijn statutaire zetel heeft.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt, gebruikt deze site SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Bezwaar tegen reclame e-mails

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is verboden. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam-mails.

Verzameling van gegevens op onze website

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • Browsertype en -versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO), dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Deze gegevens worden gedurende 24 maanden bewaard en grafisch verwerkt op een wijze die in overeenstemming is met de gegevensbescherming en geanonimiseerd via het statistisch instrument “PIWIK/MATOMO”.

Analyse / Webstatistieken

Het web tracking tool “Matomo” (vroeger: “Piwik”) wordt gebruikt om onze internetpagina’s te optimaliseren. De IP-adressen worden onmiddellijk geanonimiseerd door Matomo, wat betekent dat het niet mogelijk is om bezoekers te identificeren. De anonieme statistische gegevens worden gescheiden van de eventueel door u verstrekte persoonsgegevens opgeslagen en maken het niet mogelijk conclusies te trekken over een bepaalde persoon.

U kunt bezwaar maken tegen tracking door op de volgende link te klikken

Cookies

Op deze website worden geen cookies gebruikt – tenzij u bezwaar maakt tegen tracking. In dit geval worden cookies om technische redenen geplaatst om specifiek te voorkomen dat ze worden getraceerd.

Sociale media

Inhoud delen via plugins (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)

De inhoud van onze pagina’s kan worden gedeeld op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Google+ op een manier die in overeenstemming is met de privacy. Deze pagina maakt gebruik van privacy-ondersteunende links naar de desbetreffende netwerken. Deze eenvoudige links geven vooraf geen gegevens door zonder uw toestemming. Dit instrument brengt alleen rechtstreeks contact tot stand tussen de netwerken en de gebruikers wanneer de gebruiker actief op een van deze knoppen klikt.

Dit instrument draagt niet automatisch gebruikersgegevens over aan de exploitanten van deze platforms. Als de gebruiker bij een van de sociale netwerken is geregistreerd, verschijnt bij gebruik van de sociale knoppen van Facebook, Google+1, Twitter & Co. een informatievenster waarin de gebruiker de tekst kan bevestigen voordat hij deze verzendt.

Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze pagina delen in sociale netwerken op een manier die in overeenstemming is met de privacy, zonder dat er volledige surfprofielen worden aangemaakt door de beheerders van de netwerken.

Plugins en instrumenten

Google web lettertypen

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die door Google worden aangeboden voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.

Aangezien de weblettertypes lokaal zijn geïntegreerd, is geen oproep aan Google nodig – dienovereenkomstig worden geen gegevens uitgevoerd om het lokaal geïnstalleerde Google-lettertype weer te geven. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), AVGB.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal een standaardlettertype van uw computer worden gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.